Малки хитри истории

Идеята за реализиране на проекта е свързана с един наболял за обществото ни проблем, а именно: Нашите деца все по-малко знаят за българските традиции. Откъсването в урбанистична среда не само води до непознаване на фолклора ни, но и до загуба на традиционното българско изкуство. Доколкото в училищата програмата е ограничена, децата в предучилищна и училищна среда придобиват все по-малко знания за българските народни музика, песен, танц и костюм. Представа за тези народни изкуства могат да бъдат получени единствено по телевизията или радиото, и само в редки случаи – при пряк досег на концерти, събори, фестивали и др. подобни. Непознаването на фолклора ни и неразбираемият за подрастващото поколение език на традициите ни води до отхвърлянето му и впоследствие – до загуба на националната ни идентичност и самочувствие.

_MG_2208 copy

Идентифицирането на проблема дойде спонтанно и почти едновременно както от ръководителите на различните групи на ансамбъла към читалището, така и от родителите на децата, занимаващи се в тези групи. Последвалите неформални обсъждания и консултации за създадоха нов подход и форма за преодоляването му. Всички, участвали при дефинирането на проблема, се обединиха около основната теза, че за да се разбере тайнството на фолклора ни, то трябва да бъде обяснено и разказано на достъпен за съвременното поколение език. От друга страна – да се създаде реална представа за фолклора като синкретично изкуство, съчетаващо музика, пресъздадена с характерни инструменти, песни и танци, както и чрез типичните за съответната област костюми. Съчетаването на увлекателността на сценичния концерт с образователните възможности на лекторията беше в състояние да изпълни поставената задача. Така децата ни могат да получат тази информация в пълен обем - с възможност да „пипнат” костюмите, да „посвирят” на гайда, гъдулка, кавал, тъпан и тамбура, да „потанцуват” на хорце и да изпеят българска народна песен.

_MG_2316 copy

С реализирането на проекта се създаде спектакъл – лектория, предназначен да запознава деца в предучилищна и начална училищна възраст с българския фолклор и традиции и да провокира интереса им него. Сценарият беше адаптиран за възрастовата група 5-12 години, така че по разбираем и достъпен за децата начин, да предизвика и постигне техния интерес. Разказвачът е любим за децата герой – Хитър Петър, който неусетно представя картини от живота на нашите деди, демонстрира битови народни инструменти,  показва и обяснява най-характерните игри и обичаи за всеки регион. Всичко това се реализира с доброволен труд от танцуващите в ансамбъл "Балкан" към читалището, с помощта на петима професионални музиканти и актьор.
Проектът бе финансиран от Министерството на културата.

_MG_2364